Omschrijving der werken:

  • Werken langsheen en onder rijbaan 2 rijstroken
  • Langs N136 maken van nieuwe koppeling met bestaande DWA riolering
  • Langs en onder N18 vernieuwen bestaande persleiding en verwijderen oude leiding onder de brug over kanaal
  • Afbraak bestaand RWZI incl. toevoer en afvoerleidingen
  • Bouw bergingsbekken en pompstation
  • Vernieuwen aan- en afvoer
  • Verwijderen bestaande persleiding in asbestcement onder brug en in de bermen
  • Aanleg nieuwe persleiding dmv boring en sleuf langs N18